statut pdf

STATUT

LUDOWEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO "ZABAJKA"

Głogów Małopolski, wrzesień 2022 r.

ZAŁACZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR 16/IX/2022 , NADZYWCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA LKJ ZABAJKA
z siedzibą w Głogowie Małopolskim
z dnia 15.09.2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

Rozdział I

P o st an o w i e ni a ogó l n e § 1.

Ludowy Klub Jeździecki "ZABAJKA" zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem. Klub może się również posługiwać nazwą skróconą: LKJ "ZABAJKA".

Klub posiada osobowość prawną.

§ 2.

§ 3.

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o Kulturze Fizycznej (Dz.U. Nr 01 poz. 81 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 03 poz. 96 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

 1. Terenem działania Klubu jest obszar gminy Głogów Młp.

 2. Klub może być członkiem innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności. § 5.

  Siedzibą Klubu jest Głogów Małopolski.
  § 6.

  Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę

i siedzibę.

Rozdział II

C e l e i za s a d y d zi ał a ni a K l u b u § 7.

Celem działalności Klubu jest:

 1. Rozwój, popularyzacja i promowanie sportów konnych, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych

  form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania.

 2. Szkolenie i rozwój umiejętności jeździeckich w społeczeństwie.

 3. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku,

  ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej i sportu jeździeckiego jako sposób wszechstronnego

  rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży.

 4. Organizowanie i promowanie wolontariatu a przez to kształtowanie pozytywnych cech charakteru

i osobowości.

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

 1. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków Klubu.

 2. Upowszechnianie aktywnego spędzana czasu wolnego jako działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia, higieny życia codziennego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 3. Popularyzacja i rozwój różnych form turystyki, m.in. turystyki konnej, ekoturystyki i agroturystyki.

 4. Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób z wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania służące profilaktyce przeciw alkoholowej.

 5. Działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej osób starszych ich aktywizacji społecznej oraz integracji międzypokoleniowej.

 6. Kształtowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych oraz wrażliwości na aspekty ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

 7. Kultywowanie tradycji polskiego jeździectwa, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  § 8.

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz sympatyków.

 2. Dla prowadzenia działalności Klub może zatrudniać pracowników, w tym członków Klubu.

 3. Klub prowadzi działalność gospodarczą do realizacji swoich celów statutowych.”

  § 9.

  Klub realizuje swoje cele podejmując następujące czynności:

 1. organizuje i prowadzi szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a w szczególności

  w jeździectwie,

 2. organizuje imprezy i zawody sportowe oraz bierze udział w imprezach i zawodach sportowych

  organizowanych przez inne zrzeszenia i organizacje,

 3. upowszechnia w społeczeństwie wychowanie fizyczne i sport,

 4. zabezpiecza kadrę trenersko-instruktorską dla potrzeb prowadzonych zajęć,

 5. stwarza odpowiednie warunki do uprawiania kultury fizycznej i sportu, gromadząc fundusze,

  specjalistyczny sprzęt oraz tworząc bazę do ich uprawiania,

 6. prowadzi działalność gospodarczą,

 7. rozwija usługi w zakresie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku,

  ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej i sportu jeździeckiego,

 8. organizuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wypoczynek, zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe,

 9. podejmuje działania na rzecz aktywizacji i integracji środowisk lokalnych, integracji wielopokoleniowej,

  profilaktyki przeciwalkoholowej, z uwzględnieniem seniorów, osób niepełnosprawnych i osób z grup wykluczonych.

  § 10.

  Dla realizacji celów statutowych Klub współpracuje z organami samorządowymi, organami

administracji rządowej oraz organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Klubu.

Rozdział III
C z ł o n k o w i e K l u b u, i c h p r a w a i o b o w i ą z k i § 11.

Członkowie Klubu dzielą się na: 1. zwyczajnych,

2. honorowych,

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

3. spierających.

§ 12.

 1. CzłonkamizwyczajnymiKlubumogąbyćosobyfizyczne,którezłożąpisemnądeklarację,zostanąprzyjęci przez Zarząd Klubu lub Walne Zgromadzenie Klubu i zapłacą wpisowe.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych.

 3. Osobom ubiegającym się o członkostwo w Klubie, od negatywnej decyzji Zarządu w tej sprawie,

  przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.” § 13.

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu.

 2. Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków.

  § 14.

 1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub prawna uznająca, popierająca i wspomagająca realizację celów i zadań określonych Statutem Klubu.

 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały Zarządu.

  § 15.

  Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem

  wyborczym - prawo to nie przysługuje osobom małoletnim,

 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

 4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu w stosownych

  regulaminach sporządzonych przez Zarząd i uchwalonych przez Walne Zebranie Członków,

 5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Walne Zebranie Członków,

 6. korzystania z nieodpłatnej jazdy konnej oraz z obiektów Klubu, w zamian za pracę społeczną na jego

  rzecz, a także z imprez, szkoleń i innych działań podejmowanych przez Klub na warunkach określonych

  przez stosowne regulaminy,

 7. składania skarg i wniosków na zebraniach Zarządu.

  § 16.

  Członkowie honorowi Klubu posiadają uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego

i biernego prawa wyborczego.

§ 17.

Członkowie wspierający Klubu mają prawo do:

 1. składania Zarządowi wniosków dotyczących działalności Klubu,

 2. kontroli wydatkowania środków finansowych przekazanych przez siebie na rzecz Klubu,

 3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

  § 18.

  Członkowie Klubu są zobowiązani do:

 1. brania czynnego udziału w działalności Klubu,

 2. przestrzegania postanowień Statutu oraz innych postanowień wynikających z Uchwał władz Klubu,

 3. godnego reprezentowania Klubu,

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

4. płacenia składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków. § 19.

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań

  finansowych.

 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  1. 1)  naruszenia istotnych postanowień niniejszego Statutu,

  2. 2)  nie brania udziału w działalności statutowej Klubu,

  3. 3)  działania na szkodę Klubu,

  4. 4)  nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku kalendarzowego,

  5. 5)  od decyzji Zarządu w punktach; 1); 2) i 3) przysługuje członkowi klubu prawo odwołania do Walnego

Zebrania Członków.

 1. Decyzję Walnego Zgromadzenia,

 2. Rozwiązanie się Klubu.

1. Władzami Klubu są:

 1. 1)  Walne Zebranie Członków,

 2. 2)  Zarząd,

 3. 3)  Komisja Rewizyjna.

Rozdział IV W ł a d ze K l u b u

§ 20.

§ 21.

 1. Kadencja władz Klubu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 i 3 trwa dwa lata. Kadencja ta może zostać skrócona decyzją Walnego Zebrania Członków.

 2. Wyboru Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków. Kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w dwóch kolejnych głosowaniach żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% przewagi to do trzeciego głosowania przechodzi dwóch kandydatów z największą liczbą głosów z drugiego głosowania, w trzecim głosowaniu kandydat przechodzi większą ilością głosów.

 3. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków. Do władz wchodzą osoby z listy zgłoszonych kandydatów, które uzyskały w wyborach kolejno największą ilość głosów.

 4. Wybory władz statutowych odbywają się w sposób tajny.

 5. Mandat członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:

1) 2) 3)

kadencji, dokonują one uzupełnienia swoich składów spośród pełnoletnich zwykłych członków Klubu.

 1. Liczba członków dokooptowanych w trakcie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby

  członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków.

 2. Powołanie nowych członków przez Zarząd i Komisję Rewizyjną dokonywane jest drogą głosowania,

  zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej polowy członków tych organów.

 3. Protokół takiego głosowania Zarząd i Komisja Rewizyjna w ciągu 7 dni przekazuje każdemu członkowi

  pocztą elektroniczną oraz zamieszcza go na oficjalnej stronie internetowej LKJ Zabajka.

 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed

śmierci,
pisemnej rezygnacji,

decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Członków.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej przed upływem

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

upływem kadencji, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem obsadzenia funkcji

Prezesa Zarządu i odpowiednio funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 1. Po upływie kadencji, Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do chwili wyboru

  nowych władz Klubu przez Walne Zebranie Członków.

 2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

  § 22.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu lub Komisję rewizyjną:

1) 2) 3)

z własnej inicjatywy,
na pisemny wniosek 1/2 ogółu członków Klubu do Zarządu,
w przypadku gdy Zarząd lub Komisja Rewizyjna nie zwołają Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Członków w ciągu 21 dni od złożenia wniosku przez co najmniej 1⁄2 ogółu członków Klubu, zwołuje

je przedstawiciel wskazany przez 1⁄2 ogółu członków Klubu.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż 21 dni od podjęcia uchwały o jego

  zwołaniu przez Zarząd Klubu lub Komisję Rewizyjną lub złożenia wniosku przez członków klubu.

  Nadzwyczajne Walne Zebranie posiada kompetencje Walnego Zebrania określone w § 25 Statutu.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może skrócić kadencję władz Klubu i przekształcić się

  w Zebranie Wyborcze w obecności co najmniej 1⁄2 ogółu członków uprawnionych do głosowania.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Uchylony.

§ 23.

§ 24.

 1. O dacie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków pocztą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Klubu, na co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

 2. O dacie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna lub przedstawiciel 1⁄2 ogółu członków zawiadamia członków pocztą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Klubu, na co najmniej 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

  § 25.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. 1)  uchwalanie generalnego kierunku działalności Klubu,

 2. 2)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Klubu,

 3. 3)  udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 4. 4)  wybór i odwołanie Prezesa, członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji

  Rewizyjnej,

 5. 5)  nadawanie godności członka honorowego,

 6. 6)  podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu,

 7. 7)  ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

 8. 8)  rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,

 9. 9)  wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości oraz obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym,

 10. 10)  wyrażenie zgody na wydzierżawienie obiektów i terenów klubowych na okres powyżej 12 miesięcy,

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

11) przyjmowanie i odwoływanie Członków Klubu.
12) podejmowanie uchwał dotyczących statutowej działalności Klubu
13) podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych organizacji,
14) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu,
15) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków, 16) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach opracowanych przez Zarząd,
17) ustalanie wysokości limitu na dany rok zaciąganych przez Zarząd kredytów i pożyczek.

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1⁄2 ogółu członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od przyjętego regulaminu.

  § 26.

  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym - pełnoletni członkowie Klubu.

 2. Z głosem doradczym - zaproszeni goście.

  § 27.

 1. Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Wiceprezesów i Sekretarza.

 2. CzłonkowieZarządupełniąswojąfunkcjęspołecznieizawykonywaneobowiązkiwramachpełnienia swych funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.

 3. W ramach wykonywania funkcji Członka Zarządu dopuszczalny jest zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z podjętym działaniem w imieniu Klubu.

 4. Zakaz pobierania wynagrodzenia określony w ust. 2 nie dotyczy czynności wykonywanych na rzecz Klubu i niezwiązanych z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu.

 5. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.

 6. Członkowie Zarządu nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Komisji Rewizyjnej.

 7. Członkowie Zarządu nie mogą być karani za przestępstwa z winy umyślnej, oraz nie mogą toczyć się wobec nich czynności z podejrzenia o popełnienie czynów wzbronionych.

 8. W umowach między Klubem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Klub reprezentuje wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej jej członek, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

  § 28.

 1. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. O ich terminie Zarząd obowiązany jest powiadomić członków Klubu za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.

 3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

  § 29.

  Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy

Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

 1. prowadzenie bieżącej działalności Klubu, statutowej oraz gospodarczej,

 2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

 1. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

 2. przyjmowanie i skreślanie członków,

 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem oraz

  z należytą starannością

 4. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

 5. powoływanie sekcji Klubu, działających na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu

  oraz nadzorowanie i rozwiązywania sekcji,

 6. powoływanie pełnomocników Zarządu do określonych zadań,

 7. rozpatrywanie sporów członków zwyczajnych związanych z działalnością Klubu.

 8. zwoływania Walnego Zebrania Członków

 9. Zatrudniania pracowników i ustalania zasad ich wynagradzania.

 10. Opracowanie wszelkich regulaminów obowiązujących w Klubie.

  § 30.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym Przewodniczącego.

 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy

  członków Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi

  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy

  umyślnej.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie i nie mogą za swoją pracę w Klubie

  pobierać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot

  uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z podjętym działaniem w imieniu Klubu.

 7. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności działania

  i gospodarności.

 8. Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada na najbliższym Walnym

  Zebraniu Członków.

 9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. 1)  przeprowadzanie szczegółowych kontroli dotyczących każdego aspektu działalności Zarządu,

  2. 2)  występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającym z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień

   oraz usunięcia nieprawidłowości,

  3. 3)  ocena pracy Zarządu i złożenie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi

   na Walnym Zebraniu Członków,

  4. 4)  zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach określonych w Statucie,

  5. 5)  dokonywaniewyborupodmiotumającegozbadaćsprawozdaniefinansoweKlubu,jeżeliobowiązujące

   przepisy prawa wymagają takiego badania,

  6. 6)  zawieranie umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Klubu w sporach

   z nimi,

 10. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo

  stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

 11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział

  w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

 12. Komisja Rewizyjna wyznacza swojego pełnomocnika do podpisywania w imieniu Klubu, umów

  z członkami Zarządu.

  Rozdział V
  N a g r o d y, w y r ó ż n i e n i a § 31.

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 32.

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania kar.

 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa Regulamin Dyscyplinarny Klubu.

 3. Od decyzji Zarządu członkowi klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

  Rozdział VI
  M a j ą t e k i fu n d u s z e K l u b u § 33.

 1. Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości, inwentarz żywy oraz fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się:

  1. 1)  składki członkowskie,

  2. 2)  darowizny, zapisy,

  3. 3)  dotacje,

  4. 4)  dochody z majątku,

  5. 5)  dochody z działalności gospodarczej,

  6. 6)  inne wpływy.

 3. Majątek Klubu podlega inwentaryzacji co najmniej raz na dwa lata przeprowadzonej przez komisję powołaną przez Zarząd, a jej wyniki Zarząd przedstawia najbliższemu Walnemu Zebraniu Członków.

  § 34.

  Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes z jednym Członkiem Zarządu,

lub w zastępstwie Prezesa, Wiceprezes z jednym Członkiem Zarządu.

§ 35.

Zabrania się:

 1. a)  Pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków

  organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. b)  Przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. c)  Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

 4. d)  Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

Rozdział VI 1

Działalność Gospodarcza § 35 1 .

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a całość dochodów z niej uzyskanych przeznacza na realizację tych celów.”

§ 35 2 .

Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.”

§ 35 3 .

1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49 Transport drogowy oraz transport rurociągowy
49.41.Z Transport drogowy towarów.
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystycznych
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.

Statut Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”.

86 Opieka zdrowotna
86.9A – Działalność fizjoterapeutyczna
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
93.12.Z - Działalność klubów sportowych
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96 Pozostała indywidualna działalność usługowa
96.4 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
98 Gospodarstwo domowe produkując wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
98.10 Gospodarstwo domowe produkujące wyroby na własne potrzeby.
98.20 Gospodarstwo domowe świadczące usługi na własne potrzeby.

 1. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, pozwolenia bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Stowarzyszenie działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim ich uzyskaniu, spełnieniu warunków, w granicach określonych obowiązującymi przepisami lub uzyskaniu stosownych wpisów do właściwych rejestrów.

 2. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Zarząd w formie uchwały.”

  § 35 4 .

 1. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 2. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

  Rozdział VII
  Zmi a n a St a t u t u i r o zw i ą za n i e s i ę K l u b u § 36.

  Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§37.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji. Majątek Klubu zostanie przekazany na mienie komunalne Gminy Głogów Młp. z przeznaczeniem wyłącznie na cele związane z kulturą fizyczną i sportem.

Głogów Małopolski – wrzesień 2022 r.