STATUT
LUDOWEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO
„ZABAJKA”
Zabajka, 14 lutego 2009 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ludowy Klub Jeździecki „ZABAJKA” zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem. Klub może się również posługiwać nazwą skróconą: LKJ „ZABAJKA”.

§ 2.

Klub posiada osobowość prawną.

§ 3.

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – Prawo o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz.857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Z. 2001 Nr 79, poz. 857 z późn. zmianami), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 03 poz. 96 z późn. zmianami) oraz niniejszym Statucie.

§ 4.

Terenem działania Klubu jest obszar gminy Głogów Młp.
Klub może być członkiem innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§ 5.

Siedzibą Klubu jest Zabajka gm. Głogów Młp.§ 6.Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.

Rozdział II

Cele i zasady działania Klubu

§ 7.

Celem działalności Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania.

§ 8.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz sympatyków.
Dla prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 9.

Klub realizuje swoje cele podejmując następujące czynności:organizuje i prowadzi szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a w szczególności w jeździectwie,
organizuje imprezy i zawody sportowe oraz bierze udział w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez inne zrzeszenia i organizacje,
upowszechnia w społeczeństwie wychowanie fizyczne i sport,
zabezpiecza kadrę trenersko-instruktorską dla potrzeb prowadzonych zajęć,
stwarza odpowiednie warunki do uprawiania kultury fizycznej i sportu, gromadząc fundusze, specjalistyczny sprzęt oraz tworząc bazę do ich uprawiania,
prowadzi działalność gospodarczą.

§ 10.

Dla realizacji celów statutowych Klub współpracuje z organami samorządowymi, organami administracji rządowej oraz organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Klubu.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Klubu dzielą się na:zwyczajnych,
honorowych,
wspierających.

§ 12.

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu lub Walne Zgromadzenie Klubu.
Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych.
Kandydaci na członków Klubu od decyzji Zarządu mogą odwołać się do Walnego Zebrania Klubu.

§ 13.

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu.
Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie.

§ 14.

Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub prawna uznająca, popierająca i wspomagająca realizację celów i zadań określonych Statutem Klubu.
Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały Zarządu.

§ 15.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym. Prawo to nie przysługuje osobom małoletnim,
zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 16.

Członkowie honorowi Klubu posiadają uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17.

Członkowie wspierający Klubu mają prawo do:uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym,
kontroli wydatkowania środków finansowych przekazanych na rzecz Klubu,
korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 18.

Członkowie Klubu są zobowiązani do:brania czynnego udziału w działalności Klubu,
przestrzegania postanowień Statutu oraz innych postanowień wynikających z Uchwał władz Klubu,
godnego reprezentowania Klubu,
płacenia składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 19.

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:naruszenia istotnych postanowień niniejszego Statutu,
nie brania udziału w działalności statutowej Klubu,
działania na szkodę Klubu,
nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku kalendarzowego,
od decyzji Zarządu w punktach; 1); 2) i 3) przysługuje członkowi klubu prawo odwołania do Walnego Zebrania Klubu.

Decyzję Walnego Zgromadzenia,
Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 20.

Władzami Klubu są:Walne Zebranie Klubu,
Zarząd Klubu,
Komisja Rewizyjna.

§ 21.

Kadencja władz Klubu, o których mowa w 

§ 20 

ust. 1 pkt 2 i 3 trwa dwa lata.
Wyboru Prezesa Klubu dokonuje Walne Zebranie Klubu. Kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w dwóch kolejnych głosowaniach żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% przewagi to do trzeciego głosowania przechodzi dwóch kandydatów z największą liczbą głosów z drugiego głosowania, w trzecim głosowaniu kandydat przechodzi większą ilością głosów.
Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Klubu.
Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

§ 22.

Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu lub Komisję rewizyjną:z własnej inicjatywy,
na wniosek 1/2 ogółu członków Klubu

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż 21 dni od podjęcia uchwały o jego zwołaniu przez Zarząd Klubu lub Komisję Rewizyjną lub złożenia wniosku przez członków klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie posiada kompetencje Walnego Zebrania określone w § 25 Statutu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może skrócić kadencję władz Klubu i przekształcić się w Zebranie Wyborcze w obecności co najmniej 1 członków uprawnionych do głosowania.

§ 23.

Władze Klubu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 i 3 mają prawo uzupełniania swego składu, jeżeli w czasie kadencji ich członkowie ustąpią.
W składzie danej władzy liczba członków przyjętych w trakcie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 24.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu, Zarząd Klubu zawiadamia członków na co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.
O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, Zarząd Klubu lub Komisja Rewizyjna zawiadamia członków Klubu na co najmniej 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zabrania Klubu należy:uchwalanie generalnego kierunku działalności Klubu,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz Klubu,
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
nadawanie godności członka honorowego,
podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu,
ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości,
wyrażenie zgody na wydzierżawienie obiektów i terenów klubowych na okres powyżej 12 miesięcy,
przyjmowanie i odwoływanie Członków Klubu.
podejmowanie uchwał dotyczących statutowej działalności Klubu

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§ 26.

W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział:z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie Klubu,
z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 27.

Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Wiceprezesów i Sekretarza.
W przypadku ustąpienia Prezesa Klubu w trakcie kadencji – Zarządowi Klubu przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa.
Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie i nie mogą za swoją pracę w Klubie pobierać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z podjętym działaniem w imieniu Klubu.

§ 28.

Posiedzenia Zarządu Klubu powinny się odbywać w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Zarząd ustala sposób powiadomienia członków o terminie i miejscu posiedzenia.
Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu
wspólnie z Sekretarzem.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
przyjmowanie i skreślanie członków,
zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
składanie sprawozdań z działalności Klubu,
powoływanie sekcji Klubu, działających na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu oraz nadzorowanie i rozwiązywania sekcji,
powoływanie pełnomocników Zarządu Klubu dookreślonych zadań,
rozpatrywanie sporów członków zwyczajnych związanych z działalnością Klubu.

§ 30.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie i nie mogą za swoją pracę w Klubie pobierać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z podjętym działaniem w imieniu Klubu.
Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności działania
i gospodarności.
Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Klubu.
Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

Rozdział V

Nagrody, wyróżnienia

§ 31.

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 32.

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania kar.
Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa Regulamin Dyscyplinarny Klubu.
Od decyzji Zarządu członkowi klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 33.

Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości, inwentarz żywy oraz fundusze.
Na fundusze Klubu składają się:składki członkowskie,
darowizny, zapisy,
dotacje,
dochody z majątku,
dochody z działalności gospodarczej,
inne wpływy.

§ 34.

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub upoważnionego innego członka Zarządu.§ 35.Zabrania się:Pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 36.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.§37.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji. Majątek Klubu zostanie przekazany na mienie komunalne Gminy Głogów Młp. z przeznaczeniem wyłącznie na cele związane z kulturą fizyczną i sportem.
Pod tym linkiem znajduje się statut w wersji PDF.

statut pdf